BIP Strona Główna
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Czwartek, 17 sierpnia 2017 r.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Jeśli nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej
w jakiejkolwiek formie,
masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym,
 zadzwoń lub zgłoś się
 do wojskowej komendy uzupełnień
.

Termin szkolenia:
od 04.09.2017 r. do 22.12.2017 r

Wymagania:
 • wiek co najmniej 18 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • wykształcenie minimum gimnazjalne.

Oferujemy:
 • profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej,
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
 • miesięczne uposażenie w trakcie służby przygotowawczej w wysokości około 960 zł.

     Przeżyjesz ciekawą przygodę, poznasz nowych ludzi.
 
Szczegółowych informacji udzielają:

WKU w Gorzowie Wlkp. – tel. 261 676 727
www.gorzowwlkp.wku.wp.mil.pl

WKU w Zielonej Górze – tel. 261 648 329
www.zielonagora.wku.mil.pl

WKU w Żaganiu – tel. 261 689 270
www.zagan.wku.wp.mil.pl


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby NSR. Ten rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.

Oferta ta jest skierowana do osób które, po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych, bądź później do zawodowej służby wojskowej. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

Kto może pełnić służbę przygotowawczą.

Pełnienie służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie w drodze powołania do tej służby, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się ochotnika. Do służby przygotowawczej, bez względu na płeć, może być powołana osoba, która:

 • nie była karana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • posiada wykształcenie odpowiednie do wymogów w danym korpusie. Wykształcenie co najmniej wyższe jest wymagane w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe;
 4. żołnierzy służby przygotowawczej  w ramach  kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Miejsce szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej:

1. Uczelnie wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu oficerów (szkolenie podchorążych):

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

2. Szkoły podoficerskie - na potrzeby szkolenia korpusu podoficerów (szkolenie kadetów):

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

3. Ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu szeregowych (szkolenie elewów):

 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu,
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce,
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.

Świadczenia i uprawnienia.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej, przygotowującej do służby zawodowej: uposażenie miesięczne, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie
i umundurowanie.

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Podczas odbywania służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

 • oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stawce miesięcznej w wysokości – 1740 zł
 • podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stawce miesięcznej w wysokości  – 1160 zł
 • szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w stawce miesięcznej w wysokości – 870 zł

Informacje o służbie przygotowawczej można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień, a także serwisach resortu obrony narodowej:

Bliższych informacji udzielają również:

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielona Górze        – tel. 261 648 512,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielona Górze   – tel. 261 648 553,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. – tel. 261 676 899,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu             – tel. 261 689 270.

Jesteś: 5811137 gościem na naszej stronie