BIP Strona Główna
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Środa, 18 lipca 2018 r.
Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim w celu tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR, przeznaczony dla ochotników, którzy nie pełnili wcześniej jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety jak i  mężczyźni.
Powołanie do służby możliwe jest na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Kto może pełnić służbę przygotowawczą?
Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwa umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat,
 • wykształcenie:
•    wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
•    średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
•    gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierze służby przygotowawczej kształci się na potrzeby korpusu:
 • oficerów w uczelniach wojskowych,
 • podoficerów w szkołach podoficerskiej,
 • szeregowych w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:
 • podchorążego - jeśli kształci się na oficera,
 • kadeta - jeśli kształci się na podoficera,
 • elewa - jeśli kształci się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej:
 • dla żołnierza kształcącego się na oficera- do 6 miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera- do 5 miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego- do 4 miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Procedury naboru określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U 2015 poz. 449).

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej może składać wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.

Do wniosku dołącza się:
 • odpis, albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu na którego potrzeby będzie prowadzone szkolenie,
 • odpis, a po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane umiejętności w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów.

Wynagrodzenie i podstawowe uprawnienia
W okresie służby przygotowawczej przysługuje:
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna,
 • miesięczne uposażenie w wysokości:
 • 30 % najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto na potrzeby korpusu szeregowych,
 • 40 % najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto na potrzeby korpusu podoficerów,
 • 60 % najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto na potrzeby korpusu oficerów.

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.


Szczegóły dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w wojskowych komendach uzupełnień:
 • w Gorzowie Wlkp. – tel. 261 676 722;
 • w Zielonej Górze – tel. 261 648 552;
 • w Żaganiu – tel. 261 689 267.
Pliki do pobrania:

Jesteś: 7377749 gościem na naszej stronie