BIP Strona Główna
Przyjmowanie skarg i wniosków
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna:

 • Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej górze załatwiane są zgodnie z przepisami:
 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.),rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, ul Batorego 56, 65-001 Zielona Góra
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr (261 648 470)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wszwzielonagora@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze przyjmuje interesantów w sprawach osobistych, skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 17.00 z wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy, po uprzednim ustaleniu terminu z Szefem Sekcji Kadr - tel. 261 648 509. 


Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

 

 

Wymogi formalne skargi i wniosku
Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela Szef Sekcji Kadr tel. 261 648 509

Jesteś: 8283244 gościem na naszej stronie