BIP Strona Główna
Informacje ogólne
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

 

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

 

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną organu administracji publicznej. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano już taki przydział. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Przeznaczenie NSR

 

Żołnierze NSR przeznaczeni są do wzmocnienia potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działaniach antyterrorystycznych,
 • ochronie mienia,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych NSR mają być żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także ze służby kandydackiej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ponadto dla ochotników, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a byliby zainteresowani pełnieniem służby wojskowej w ramach NSR przewidziano możliwość odbywania przez nich służby przygotowawczej.

 

Należy podkreślić, że kobiety mogą również przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W związku z tym, w razie chęci wstąpienia kobiet do NSR, konieczne będzie wcześniejsze stawienie się ich do kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym i odbycie służby przygotowawczej.

 

Kryteria naboru

 

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:

 • obywatelstwo polskie,
 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 55 lat, a dla oficerów i podoficerów do 63 lat) oraz zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty z żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie woskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
  • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej,
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 

 

Jesteś: 8283514 gościem na naszej stronie