BIP Strona Główna
Procedura powołania
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

Osoba zainteresowana służbą w NSR składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Do wniosku dołącza się:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego,w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach (np. prawo jazdy).

 

W momencie uzupełniania wniosku potrzebne są informacje dotyczące nazwy oraz adresu zakładu pracy, daty zatrudnienia, seria i numer dowodu osobistego oraz data wydania i organ, który wydał dowód osobisty.

 

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • Sprawdza czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które ma być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu preferencji kandydata);
 • Umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;
 • Sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;
 • Kieruje kandydata w razie potrzeby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

 

Wojskowy komendant uzupełnień szuka wolnego stanowiska określonego w etacie jednostki wojskowej odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może mieć nadany przydział kryzysowy, biorąc pod uwagę preferencje ochotnika.

 

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ocena z egzaminu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń.

 

Podpisanie kontraktu

 

Dowódca jednostki wojskowej w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie. Przesyła egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.

 

Kontrakt zawiera się między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie woskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.

 

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

 

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie wykonywał obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Nadanie przydziału kryzysowego

 

Po otrzymaniu kontraktu wojskowy komendant uzupełnień wzywa niezwłocznie żołnierza rezerwy do WKU w celu nadania przydziału kryzysowego. Najczęściej podpisanie kontraktu oraz nadanie przydziału kryzysowego odbywa się tego samego dnia w jednostce wojskowej. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza rezerwy (w przypadku gdy żołnierz posiada aktualną umowę o pracę).

 

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego przedłużenia.

 

Przydziały kryzysowe nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

 

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną.

 

Uchylenie przydziału kryzysowego

 

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. osiągnięcia określonego wieku - odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego;
 3. wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 12. zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

 

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 5. w przypadkach, o których mowa wyżej w pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych;
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi (wniosek taki składa się do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy);
 7. wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

 

 

Jesteś: 8283248 gościem na naszej stronie