BIP Strona Główna
Informacje ogólne
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. W WOT służbę pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. terytorialną służbę wojskową (TSW). Obowiązek TSW będzie pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby - rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do TSW składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

 

Do wniosku można dołączyć dokumenty, albo po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację organizacji proobronnych, gdy osoba jest członkiem takiej organizacji,
 • zaświadczenie ze szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa - w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem szkoły,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół,
 • informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

 

W przypadku osób, które nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych.

 

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami OT znajdują się m.in.:

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenia lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika,
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie administracją rządową i samorządową,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

 

Służba w WOT to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
 • praca w młodym opartym na podobnych wartościach zespole,
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu,
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

 

Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej.

 

Plan budowy WOT

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej
Ministerstwa Oborny Narodowej

 

 

 

 

Jesteś: 8283236 gościem na naszej stronie