BIP Strona Główna
Szkolenie kandydatów na oficerów
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

Studium oficerskie na potrzeby Obrony Terytorialnej

 

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach 12-miesięcznego studium oficerskiego może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem zawodowym:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia,
 • mająca co najmniej 18 lat.

 

Kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, następujące dokumenty:

 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej),
 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia,
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zdjęcie legitymacyjne,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Studium oficerskie na potrzeby WOT dedykowane jest dla kandydatów na oficerów zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych WOT. Przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Nabór w 2018 r. zostanie przeprowadzony na podstawie Decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

 

Jesteś: 8283321 gościem na naszej stronie